اطلاعات تماس

این سایت توسط فاطمه افتخاری و شهناز خبره دست  با هدف معرفی و توسعه  ورزشهای هوایی در کشور ، طراحی و راه اندازی گردیده است . 

 

info@flytime.ir

فرهنگ لغات و اصطلاحات

انجمن ورزشهاي هوايي / سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران


فرهنگ لغات و اصطلاحات مورد استفاده در پاراگلايدر

 

تنظيم و ترجمه فرزاد جعفري فشارکي

 

آيروديناميک: مبحث حرکت هوا و نيروهاي ناشي از آن - مطالعه حرکت يک جسم مانند بال پاراگلايدر در هوا-                                   Aerodynamics

 

اکپول: موسسه گواهي استاندارد گلايدر فرانسه                                                                                                                        

 Acpuis

آکتيو فلاينگ : پرواز موثر-حس دائمي فرامين-نگه داشتن مداوم فشار و حفظ ايستايي کاناپي-

Activeflying

افنور : موسسه گواهي استاندارد گلايدر فرانسه

Afnor

اي.جي.ال : بالاتر از سطح زمين

A.G.L

اير بگ: کيسه هواي محافظ

Air bag

اير فويل: بال واره - سطح منحني طراحي شده جهت ايجاد نيروي برا (بالارونده) در حين حرکت در هوا

Air foil

اير مس: حجم همگن و يکپارچه هوا مانند پشت جبهه هواي سرد و يا جبهه گرم

Air mass

اير اسپيد : سرعت هوايي - سرعت بال در ميان هوا

Air speed

آلتي متر: ابزار اندازه گيري ارتفاع از سطح يک نقطه از پيش تعيين شده

Altimeter

آلتو: اصطلاحي به معناي بالا مرتبط با ابرهاي با ارتفاع 6500 الي 20000 پا

Alto

انگل آو اتک :زاويه حمله(زاويه بين وتر بال و مسير باد نسبي) زاويه محور فرضي يک ايرفول با باد روبرو يا باد نسبي ايجاد ميکند-

Angle of Attak

اي رايزرز : جلوترين تسمه اي که به بندهاي آ که به لبه جلو بال هدايت ميشوند متصل است-

A-risers

آسپکت رشيو : نسبت طول دوسر بال به طول وتر آن-

Aspect Ratio

آتيتيود : حالت . قرار وصفي بال در هوا زاويه بين محور فرضي بال با خط افق-

Attitude

بنک انگل : زاويه بنک - زاويه غلت گردشي - زاويه کجي زاويه اي که يک بال در هنگام گردش حول محور طولي با افق ميسازد

Bank Angle

بست گلايد اسپيد : بهترين سرعت سرش - سرعت هوايي که بهترين نسبت سرش در هوا را ايجاد ميکند-

Best Glide Speed

بيگ ايرز : مانور گرفتن و جمع کردن گوشه هاي بال جهت نزول سريعتر

Big Ears

کمبر : انحناي بالا و پايين مقطع بال - ميزلن خمش سطح يک بال واره

Camber

کاناپي : جزء بال يک پاراگلايدر

Canopy

کپ کلاود : ابر عدسي شکل کلاه مانندي که روي قله يک کوه بلند به واسطه جريانهاي بالا رونده اطراف قله ايجاد شده است

Cap Cloud

کارابينر : حلقه بيزي شکل يا تخم مرغي شکل اتصال هارنس به رايزرها

Carabiner

کاردينال اسپيدز : سرعتهاي مهم و اساسي سرعت هاي اصلي:

مانند سرعت واماندگي -سرعت حداقل نزول - بهترين سرعت سرش و بهترين سرعت مانور

Cardinal speeds

Stallspeed Minimum

Sink speed Best glide

Speed best Maneuvering speed

 

سل : احجام درون يک بال که توسط ديواره ها و سطح بالايي و پاييني يک بال از يکديگر مشخص و جدا شده اند

Cells

سن : موسسه گواهي استاندارد گلايدر اروپا

CEN

سنتر آو گراويتي : مرکز ثقل- نقطه اي در امتداد محور يک بال جاييکه وزن يک خلبان در آنجا قرار گرفته است

Center of Gravity

سنتر آو پرشر : مرکز فشار- نقطه اي در امتداد يک ايرفويل يا بال که محل تلاقي نيروهاي آيروديناميک

ميباشد و در آن نقطه ها نيروهايي متمرکز شده اند و يا به تعادل ميرسند

Center of pressure

چست استرپ : بند سينه- تسمه جلوي سينه

Chest Strap

کورد : وتر بال - اندازه بين لبه حمله (جلويي) تا لبه فرار(عقبي) يک بال

Chord

سيروس کلودز : ابرهاي گسترده و پر مانند که داراي ارتفاع بالاي 20/000 پا مي باشند - ابرهاي سيروس

Cirrus clouds

سيول : کميته بين المللي پرواز آزاد - موسسه بين المللي پاراگلايدر

Civl

کلاود بيس : پايه ابر سطح زيرين ابرهاي کومولوس يا ابرهاي خوابيده که در حال ميعان هستند و به نقطه شبنم رسيده اند

Cloud Base

کلاود استريت : يک رديف ابرهاي کومولوس که مانند بزرگراهي براي بالا رفتن يا ليفت گرفتن در کنار هم قرار دارند

Cloud Street

کولد فرانت : جبهه سرد لبه پيشين و جلو رونده يک توده هوايي سرد

Cold front

کنترل لاينز : فرامين-بندهايي که از دستگيره هاي فرامين تا پشت بال امتداد ميابند و براي کنترل بال به کار برده ميشوند

Control Lines

کان وکشن : بالا رفتن حبابهاي گرم يا ستونهاي گرما در هوا - ترمال

Convection

کانورجنس : تقرب و همگرايي در جريان هوايي که غالبا ايجاد جريانهاي بالارونده يا ليفت مينمايد

Convergence

کوردينيتد ترنز : چرخش هاي هماهنگ و موزون -

چرخشهايي با ميزان صحيح فشار در فرامين که ايجاد لغزش به خارج در دور زدن و يا واماندگي ننمايد

Coordinated Turns

کوريوليس افکت : نيروي کوريوليس -چرخش باد به خاطر نيروي گردش و چرخيدن زمين (به سمت راست در قطب شمال)

Coriolis Effect

کريبينگ : کراب گرفتن - حرکت خرچنگ وار - از پهلو حرکت کردن

- پرواز در باد با سمتي متفاوت از حرکت رو به جلو به علت فشار وارده از پهلو توسط باد

Crabbing

کراس ويندز : باد از پهلو وزش باد در جهتي متقاطع با مسير پرواز

Crosswinds

کومولوس کلاودز : ابرهاي کومولوس - ابرهاي آشفته و درهم -

پنبه اي شکل که در اثر جريانهاي ترمال بالارونده ايجاد شده است

Cumulus Clouds

کومولونيمبوس کلاودز : ابرهاي کومولونيمبوس - ابرهاي کومولوس

رشد يافته که سياه ميشوند و ايجاد طوفان صاعقه رعدوبرق و باران مينمايند

Cumulonimbus Clouds

ديپ استال : واماندگي عميق - نزول مداوم و عمودي يک گلايدر

در وضعيت واماندگي که بعضا به آن پاراشوتيج نيز ميگوييم-

Deep Stall

د-ها-و : موسسه گواهي استاندارد گلايدر آلمان

DHV

داون اسلوپ ويندز : بادهاي در حال وزش در پاي يک سراشيبي که معمولا

در يک بعدازظهر سرد ايجاد ميشوند (بادهاي کاتاباتيک)

Downslope Winds

داون ويند : جهتي که در سمت آن يا به سمت آن باد ميوزد

Downwind

دان ويند لگ : ضلع پشت به باد

Downwind Leg

دان درفت : باد در حرکت به طرف پايين

Downdraft

درگ : پسا-نيروي پسا - نيروي مقاوم در برابر کشش - انرژي از دست رفته يک گلايدر به واسطه برخورد و مقابله با هوا

Drag

دايناميک پرشر : فشار ديناميکي- فشار محسوس روي يک بال به واسطه حرکت در هوا

Dynamic Pressure

فيگور ايت ست آپ : تقرب براي نشستن در منطقه فرود با به کار گيري شکل 8 انگليسي در جهت رو به باد

Figure 8 Set Up

 

Final Leg

فاينال لگ : آخرين بخش رو به باد يک وسيله پروازي براي به زمين نشستن

 

فليرينگ : فلر کردن- کشيدن فرامين به طور کامل براي افزايش حداکثر زاويه حمله در

هنگام نشستن به منظور پيشگيري از حرکت به جلو

Flaring

فلايت پلن : نقشه پروازي - برنامه پروازي- يک سلسله اعمال و رفتار و مسير پروازي

که قبل از شروع پرواز براي آنها برنامه ريزي به عمل آمده است

Flight Plan

فرم درگ : پساي ايجاد شده به واسطه بندها هارنس و خلبان در تقابل با باد

Form Drag

فوروارد اينفليشن : به اهتزاز در آوردن بال در حالت صورت رو به باد و دور از کاناپي

Forward Inflation

فرانتال فولد : جمع شدگي لبه حمله و جلويي بال

Frontal Fold

فول استال : واماندگي کامل - جمع شدن بال و نزول سريع به واسطه زياد کشيدن فرامين

Full Stall

جيز فورس : نيروي جي - افزليش ظاهري وزن در پرواز در حالت دور زدن و چرخش روي يک خط و محور خميده

G Forces (G's or Gees)

گلايد انگل : زاويه پرواز - زاويه بين مسير گلايدر و خط افق

Glide Angle

گلايد پت : مسير پرواز يک گلايدر

Glide Path

گلايدر : هواسر - هواپيماي بدون موتور - هواپيما يا هرگونه دستگاه پرنده هوايي که تنها

به واسطه نيروي وزن به حالت پرواز باقي ميماند

Glider

گلايد رشيو : نسبت سرش - نسبت بين فاصله طي شده به جلو به فاصله سقوط يا نزول کرده

Glide Ratio

گراوند اسپيد : سرعت زميني يک گلايدر روي زمين - اين سرعت با سرعت هوايي در

زمانيکه بادي وجود داشته باشد متفاوت است

Ground Speed

گراس ويت : وزن ناخالص- کل وزن يک گلايدر - حداکثر وزن مجاز پروازي يک گلايدر-

 Gross Weight

گاست : بادي که افزليش و کاهش ميابد - هواي منقلب-

Gust

هندلينگ : کارآيي- سرعت واکنش يک گلايدر به يک داده کنترلي

 Handling

هارنس : يک سيستم تعليق که خلبان را به کاناپي اتصال و از وي محافظت ميکند-

Harness

هدينگ : سمت گيري- مسير هدف پرواز يک هواپيما - زاويه بين خط افق با محور طولي هواپيما-

Heading

هد ويند : باد روبرو و در خلاف جهت هدينگ

Head Wind

اينديوس درگ : پساي القايي-پساي توليد يا برا - پساي ايجاد شده روي يک بال به علت عبور هوا از بدنه-

Induced Drag

اينفليشن :به اهتزاز در آوردن بال با کشيدن به جلو جهت پر نمودن درون آن از هوا

Inflation

ايزوبار : خطوط اتصال نقاط هم فشار روي يک نقشه هواشناسي -

باد معمولا از خطوط ايزوبار پيروي ميکند -فشار ثابت-هم فشار-

Isobars

آينس تبيليتي : بي تعادلي-ناپايداري-نوسان هواپيما يا بال -

گرايش براي خارج شدن از کنترل و نياز به يک فرمان جهت حفظ پايداري

Instability

آينترمديت سيندرم : عوارض وعلائم مشخص اعتماد بنفس و خودباوري کاذب پس از رسيدن به سطح و مرحله متوسط

Intermediate Syndrome

آينورژن : وارونگي - توده هوا که دماي آن متناسب با ارتفاع کاهش نميابد و به همين علت ترمال بالارونده ايجاد نميشود

Inversion

کايتينگ : به اهتزاز در آوردن کاناپي و کنترل کامل و صحيح آن در باد-

Kiting

لندينگ اپروچ :قالب به کار برده شده براي يک فرود در تمام مسير تا نقاط فرود

Landing Approach

لندينگ زون : محيط باز جهت فرو

Landing Zone

لپس ريت : برشهاي طولي و مقاطع هوا از سطح زمين به بالا

Laps Rate

ال/دي-ليفت درگ : نسبت برا به پسا -نسبت سرش در هواي ساکن

L/D Lift/Drag

ليدينگ اج : پيشترين و جلوترين قسمت يک بال

Leading Edge

لکتينکولار کلاود : ابرهاي عدسي شکل تشکيل شده توسط يک موج هوا

Lectinculare Cloud

لگ استرپ : بندهاي پا

Leg Straps

ليفت : برا-نيروي آيروديناميکي بالارونده يک بال واره-هواي بالارونده که توسط خلبانان از آن جهت صعود استفاده ميشود

Lift

لوکال ويندز : بادهاي محلي -بادهاي ايجاد شده بوسيله عوامل گرمازا که در يک مکان محدود شکل ميگيرند و گسترش مي يابند

Local Winds

لاک اوت : بيرون افتادن از لبه يک ترمال در هنگام ترمال گيري

 Lockout

لاگ بوک : دفترچه ثبت پرواز و دستاوردهاي ناشي از آن-

 Log Book

مانوورينگ اسپيد : سرعت مانور - سرعت هوايي پرواز که اجازه بهترين عکس العمل را به بال ميدهد

Maneuverning Speed

ماکزيمم گلايدر شيو : بهترين نسبت سرش ممکن در يک بال

 Maximum Glide Ratio

مين کمبر : متوسط منحني . ميانگين خمش . انحناي يک خط ترسيم شده بين سطح بالايي و پاييني ايرفويل يا بال

 Mean Camber

مي نيمم سينک ريت : کمترين حد نزول -سرعت هوايي پرواز که اجازه کمترين نزول بال را ميدهد-

Minimum Sink Rate

ام.اس.ال - مين سي لول : ارتفاع از معدل سطح دريا

 M.S.L (Mean Sea Level)

ميلار : نوعي پلي استر خشک و قوي وغير قابل انعطاف

Mylar

پاراشوتيج : حالت واماندگي عميق

 Parachutage

پارازيت درگ : همه نوع پسا و مقاومت به استثناي پساي القايي-

Parasit Drag

پنتريشن : نفوذ-رسوخ-پيشروي بال-

 Penetration

پيچ : حرکت يک بال در حالتي که جلوي بال متمايل به بال و پايين ميشود - دوران حول محور عرضي

Pitch

پي.ال.اف -پاراشوتيج لندينگ فال : روس به زمين افتادن با چرخش و گردش چتر بازي-

P.L.F   (Parachutage Landing Fall)
 

پري فلايت کنترل : کنترل جامع و همه جانبه همه عوامل و قطعات قبل از پرواز-

 Preflight Control

پري لانچ چک : کنترل مهمترين نکات لحظه قبل از به هوا برخواستن-

 Prelaunch Check

پرو فايل : برش طولي يک ايرفويل . مقطع يک بال-

Profile

پرو فايل درگ : پساي ايجاد شده تنها توسط بال-

Profile Drag

کوئيک لينکز : اتصالات فلزي که رايزرها را به بندهاي بال متصل ميکند

Quichlinks

رير رايزرز: رايزرهايي که به انتهايي ترين بندهاي اتصال به بال متصل است-

 Rear Risers

رليتيو ويند : باد نسبي . باد ظاهري در هنگام پرواز پاراگلايدر - از آنجاييکه گلايدر

همواره نسبت به هواي موجوددر اطراف آن در حال پرواز ميباشد بنابرين باد نسبي

هميشه متفاوت از باد حقيقي موجود ميباشد-

Relative Wind

ريستيتوشن : براي ايجاد شده ملايمي که بواسطه هواي خنک بعداز ظهر که در زير هواي

گرم ايجاد شده توسط تابش خورشيد در طول روز به وجود مي آ يد

Restitution

رزولتنت : بردار منتج از نيروي برا و پسا در يک ايرفويل - برآيند

 Resulttant

ريورس اينفليشن : به اهتزاز در آوردن کاناپي به حالت صورت رو به آن

Revers Inflation

ريبز : ديوارها-پارچه عمودي اتصال سطح بالايي و پاييني يک بال

Ribs

ريج سورينگ : پرواز کردن وبالا ماندن به واسطه هوايي که در برخورد با تيزه و خط الراس شيب بوجود آمده است

Ridge Soaring

رايت .آو .وي : حق تقدم عبور-قوانين حق تقدم و عبور در ترافيک هوايي

Right-Of-Way

ريسک : رايزرها-الياف و بندهايي که هارنس را به بندهاي بال متصل ميکند-

Risk

ريسک منيجمنت : اتخاذ تصميمات صحيح ايمني با در نظر گرفتن کليه عواملي که ممکن است يک پرواز را دچار مخاطره نمايد

Risk Management

رول : غلتيدن-گردش حول محور طولي . غلتش بال به صورتي که يک لبه بال پايين تر يا بالاتر از طرف ديگر قرار گيرد

Roll

روت : مرکز يک بال

Root

روتور : چرخانه-يک جريان هوايي چرخنده که در نزديکي و پشت عوامل جامد زميني شکل ميگيرد

Rotor

راوند آوت: تعديل سرعت جهت پرواز به موازات زمين در حين فرود

Round Out

سي بريز : نسيم دريا- باد ايجاد شده بواسطه تفاوت دماي بين آب و زمين

Sea Breez

سيت : نشيمنگاه-صندلي پرواز

Seat

سکشنال : نقشه هواشناسي نشان دهنده فرودگاهها.راههاي هوايي.مناطق کنترل شده بعلاوه عوامل زميني

Sectional

شيت : پوشش محافظ خارجي روي بندهاي بال-

Sheath

سيموليتور : ابزاري براي اتصال هارنس به آن و انجام عمليات کنترلي-

Simulator

سينک : کاهش ناگهاني ارتفاع -ريزش هوا که باعث حرکت سريعتر از حالت نرمال به سمت پايين ميشود-

Sink

اسليپ :لغزش به داخل يک چرخش (لغزش به خارج در دور زدن)بر اثر عدم کنترل کافي-

slip

اسکيد : لغزش به خارج يک چرخش (لغزش به داخل در دور زدن) بر اثر عدم کنترل کافي-

 Skid

سورابل انولپ : پاکت اوج گيري - محدوده اطراف يک خط الراس که براي کافي جهت اوج گيري را ايجاد نمايد-

Soarable Envelope

سرينگ : پرواز مازاد بر خط سير نرمال و طبيعي يک گلايدر-

Soaring

اسپن : کل عرض يک بال از لب بال-

Span

اسپيد استير آپ : يک سيستم کاهش دهنده زاويه حمله يک پاراگلايدر که شامل يک ميله جاي پا ميباشد که

به وسيله بندهايي و قلاب به رايزر آ متصل ميشود-

Speed Striup

اسپين : چرخش سريع کنترل نشده يک بال به واسطه واماندگي در يک طرف آن

Spin

اسپيرال دايو : يک چرخش هماهنگ شيرجه مانند که با چرخيدن عميق يک بال وارد آن ميشويم.نيروي جي اضافي به واسطه

يک بنک عميق در اين مانور به خلبان وارد ميشود-

Spiral Dive

استبيليتي : ايستائي-تمايل بال جهت برگشتن به حالت پرواز متعادل از هر حرکت و مانور-

Stability

استيجينک آريا : منطقه نزديک محل فرود که براي کم کردن ارتفاع از آن استفاده ميکنيم-

Staging Area

استال : واماندگي از دست رفتن کامل نيروي برا.افت ناگهاني برا و افزايش پسا به علت افزايش اضافي زاويه حمله-

لحظه بحراني خروج بال از حالت پرواز-

Stall

استاتيک پرشر : فشار استاتيک.فشار ساکن-فشار هوا که به علت وزن هوا در بالاتر از نقطه ي مبدا ايجاد ميشود

Static Pressure

استرپز : تسمه ها و بندهاي هارنس که در داخل صندلي پرواز از خلبان حفاظت ميکند-

Straps

استراتوس کلاودز : ابرهاي استراتوس-ابرهاي گسترده و لايه اي شکل که معمولا باز دارنده و از بين برنده ترمال هستند-

Stratus Clouds

استريمر : جريان نما-روبان باريک که از آن بعنوان بادنما استفاده ميشود-

Streamer

ساسپنشن لاينز : بندهاي اتصال رايزرها به کاناپي-

Suspension Lines

تيل ويند : باد پشت سر و هم جهت هدينگ پرواز-

Tail Wind

تندم : پرواز دو نفر با يک گلايدر يا بال-

Tandem

ترمال : حباب يا ستون هواي گرم بالا رونده به سمت آسمان -

Thermal

ترمال سورينگ : بالا رفتن و يا بالا ماندن با پرواز در نيروي بالا رونده ترمال-

Thermal Soaring

تندر استورم : طوفان تندري.فرايند مازاد شکل گيري ابرهاي کومولوس تا وزش باران.رعدوبرق و ساير شرايط هواي بحراني-

Thunder Storm

تاگلز : دستگيره هاي انتهاي فرامين که خلبان در هنگام پرواز آنها را در دست ميگيرد.حلقه ي انتهايي فرامين

 Toggles

توئينگ : کشيدن يک گلايدر و خلبان توسط يک رشته طناب يا سيم به وسيله نيروي محرک مانند وينچ و يا مشابه تا به هوا برخواستن آن -

Towing

تريلينگ اج:انتهايي ترين و عقب ترين لبه يک بال ويا ايرفويل (بال واره

Trailing Edge

تريم اسپيد : سرعت تعادل-سرعتي که يک گلايدر متعادل با رها کردن فرامين به آن سرعت ميرسد-

Trim Speed

توربالانس : تندبادها و پيچ و تابهاي جريانهاي هوايي در يک پرواز -

Turbulance

آپرسورفيس : سطح روي يک بال-

Upper Surface

آپ اسلوپ ويندز : (بادهاي آناباتيک) بادهايي که بالاي يک خط الراس به واسطه حرارت تابش خورشيد ميوزند

Upslop Winds

آپ ويند : جهت پرواز با هدينگ به سمت باد-

Up Wind

وريو متر : ابزاري که بالا و پايين آمدن يک گلايدر و مقدار صعود و نزول آن را نشان ميدهد-

Variometer

ولو سيتي : اندازه گيري سرعت و جهت حرکت-

Velocity

ونتوري : افزايش سرعت باد زمانيکه باد متراکم و فشرده ميشود-

Ventury

ورتيگو : عدم درک موقعيت به خاطر چرخش زياد و اختلال در تشخيص آنچه ديده ميشود-

Vertigo

ورتکس : جريانهاي پيچشي هوا در نوک بالها-هرنوع جريان پيچشي در هوا

Vortex(Tip Vortices)

ويک توربالانس : اغتشاش در اثر جريان دنباله-جريانهاي پيچشي در پشت مسير يک گلايدر و يا هر نوع هواپيما و بال-

Wake Turbulance

وارم فرانت : جبهه گرم-لبه جلويي يک توده هواي گرم-

Warm Front

ويند دامي : خلباني که جهت کنترل وضع هوا ابتداا" به پرواز در مي آيد-

Wind Dummy

ويند گراديانت : تدرج باد-کاهش سرعت باد با نزديک شدن به زمين-

Wind Gradient

ويند اينديکيتور : سرعت سنج باد و يا جهت نماي باد-باد سنج يا بادنما-

Wind Indicator

ويند سوک : جهت نماي باد جورابي شکل و يا پارچه اي روي ميله اتصال براي نماياندن جهت جريان باد-

Wind Sock

وينگ لودينگ : نسبت وزن به سطح يک هواپيما که از تقسيم وزن کل در حال پرواز بال وخلبان بر سطح مفيد هواپيما بدست مي آيد-

Wing Loading

وينگ اور : مانوري که در آن گلايدر و يا بال يک مسير مانند راندن دوچرخه روي يک ديوار خميده به بالا و پايين را طي ميکند-

Wing Over

ايکس-سي : اصطلاح خاص پرواز فرا منطقه اي -کراس کانتري-

X-C

ياو : گردش بال حول محور عمودي به نحوي که يک بال به سمت جلو وديگري به سمت عقب حرکت ميکند گردش به راست و يا چپ

Yaw

ياو آکسيس : محور گشت بال

Yaw Axis

نظرات   

 
0 #1 sanaz 1394-01-18 09:27
خیلی خوب بود ممنون
خسته نباشید دوستان :-x
نقل قول
 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی